Tin Tức

Chương Trình Trường Hè 2018

Chương Trình Trường Hè 2018 của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tuần Lễ Tán Thưởng Giáo Viên Quốc Gia 2018

Cám ơn tất cả các giáo viên đã dạy dỗ các học sinh để chuẩn bị các em cho một tương lai thành công.

Lịch trình chủng ngừa tại các phòng y tế trong quận

Đây là địa điểm và lịch trình của những chủng ngừa cho các trẻ em tuổi đi học.

Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018.

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học

Thông Điệp của Giám Đốc các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018. Xem tại đây.

Ghi Danh Cho Chương Trình Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo

Quý vị có thể ghi danh cho các con quý vị ở tuổi chuẩn bị đi học cho các lớp Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo. Thêm thông tin có tại đây: Ghi Danh cho Head Start và Mãu Giáo

Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè (ELO SAIL)

Đây là một chương trình học mùa hè miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 2. Xin quý vị đọc về chương trình này tại đây .

Thời Tiết Khẩn Cấp

                                     

OSFSE Hướng Dẫn về Những Nguồn Tài Nguyên Cộng Đồng

         Sau đây là những nguồn tài nguyên cộng đồng ̣về các dịch vụ hỗ trợ dành cho các gia đình trong cộng đồng. Quý vị có thể tìm hiểu thêm chi tiết về các dịch vụ này trong tập san sau đây.

Trường Học Sẽ Kéo Dài Thêm Một Ngày 13 Tháng Sáu, 2018